Algemene voorwaarden

Hartgedragen Onderwijs
KvK nummer 59019867
Btw-id: NL 176411951B01

Aerdenhoutsduinweg 1
2111 AN Aerdenhout

+31 613600800
ingrid@hartgedragenonderwijs.nl

1. Algemeen
1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Hartgedragen Onderwijs: mevrouw I.  van Essen handelend onder de naam Hartgedragen Onderwijs, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijn rechtsopvolger(s).

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hartgedragen Onderwijs, op alle overeenkomsten die Hartgedragen Onderwijs sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Opdrachtgever: iedere (rechts) persoon die een opdracht tot het verrichten van diensten en/of het leveren van producten verstrekt.

1.4 Hartgedragen Onderwijs wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Definities

 • Diensten en Producten: al hetgeen Hartgedragen Onderwijs ten behoeve van Opdrachtgever ontwerpt, vervaardigt, levert, onderneemt, dan wel doet ontwerpen, vervaardigen, leveren of ondernemen, waaronder onderzoek, nascholing, advisering, coaching, training en procesondersteuning;
 • Offerte: een, al dan niet voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst, schriftelijke aanbieding van Hartgedragen Onderwijs inhoudende een geheel vrijblijvende inschatting van de kosten verbonden aan de te verrichten Diensten en/of te leveren Producten.
 • Opdrachtbevestiging: een schriftelijke bevestiging van de door Opdrachtgever aan Hartgedragen Onderwijs verstrekte en door Hartgedragen Onderwijs aanvaarde opdracht tot het verrichten van Diensten en/of het leveren van Producten.
 • Overeenkomst(en): alle overeenkomsten tussen Hartgedragen Onderwijs en Opdrachtgever, niet beperkt tot de overeenkomsten van opdracht.
 • Materiaal: verstaan al hetgeen ten behoeve van de opdracht tot het verrichten van de Diensten en/of het leveren van Producten door Hartgedragen Onderwijs aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, waaronder begrepen doch niet beperkt tot artikelen, boeken, procesbeschrijvingen, draaiboeken, software en onderzoeksinstrumenten.

 

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Hartgedragen Onderwijs zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Een offerte wordt tot overeenkomst doordat opdrachtgever de offerte van Hartgedragen Onderwijs schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt.

2.3 Als opdrachtgever aan Hartgedragen Onderwijs gegevens verstrekt, mag Hartgedragen Onderwijs uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3. Prijs
3.1 Hartgedragen Onderwijs is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.

3.2 In de in de offerte genoemde prijsopgave zijn niet inbegrepen reis- en eventuele verblijfkosten, alsmede overige kosten (fotokopieën, assessments, BTW) en voorschotten, tenzij anders aangegeven.

4. Vertrouwelijkheid
4.1 Behoudens wettelijk voorschrift is Hartgedragen Onderwijs verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van Hartgedragen Onderwijs, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van Hartgedragen Onderwijs.

5. Intellectuele eigendom
5.1 Hartgedragen Onderwijs behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.

5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Hartgedragen Onderwijs noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Hartgedragen Onderwijs verstrekt zijn.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Hartgedragen Onderwijs voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1 De volgende betalingsregeling is van toepassing: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.

6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van Hartgedragen Onderwijs een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Hartgedragen Onderwijs heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

6.3 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Hartgedragen Onderwijs te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Hartgedragen Onderwijs in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

 • a. een betalingstermijn is overschreden;
 • b. de opdrachtgever failliet of in surseance is;
 • c. de opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
 • d. de onderneming van opdrachtgever wordt verkocht of beëindigd;
 • e. de opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat Hartgedragen Onderwijs de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.5 Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW). Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

6.6 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan Hartgedragen Onderwijs alle buitengerechtelijke incassokosten conform Rapport Voorwerk II verschuldigd.

6.7 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten het bovenstaande overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door opdrachtgever verschuldigd.

6.8 Indien Hartgedragen Onderwijs in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.

7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

7.2 Hartgedragen Onderwijs heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.3 Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, pandemieën, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

7.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8. Wijziging van de opdracht
8.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

8.2 Indien de omvang van de aan Hartgedragen Onderwijs verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Hartgedragen Onderwijs gerechtigd eventueel meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen.

8.3 Van meerwerk is ook sprake indien de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

8.4 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

9. Beëindiging van de opdracht
9.1 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Hartgedragen Onderwijs gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Hartgedragen Onderwijs gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Hartgedragen Onderwijs  is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Hartgedragen Onderwijs toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

9.3 Hartgedragen Onderwijs is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

9.4 Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Hartgedragen Onderwijs verhindert, heeft Hartgedragen Onderwijs het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.5 Omstandigheden die een overmachtsituatie voor Hartgedragen Onderwijs opleveren zijn in ieder geval: opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen van wie Hartgedragen Onderwijs bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Hartgedragen Onderwijs bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Hartgedragen Onderwijs zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

9.7 In geval van annulering van een opdracht door opdrachtgever gelden de volgende restitutieregelingen:

 • Er geldt een bedenktijd bij scholing/training bij open inschrijvingen van 14 dagen na ondertekening van de offerte. Is dit van toepassing dan kunt u via een herroepingsformulier uw opdracht herroepen. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht kunt u dat doen via ingrid@hartgedragenonderwijs.nl.
 • Annulering door de opdrachtgever kan tot acht weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden.
 • Bij annulering tussen vier en acht weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 50% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
 • Bij annulering tussen nul en vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 90% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
 • Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een training annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.
 • Eventuele terugbetalingen worden binnen 14 dagen uitgevoerd.

 

10. Aansprakelijkheid
10.1 Hartgedragen Onderwijs zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard treden Hartgedragen Onderwijs en opdrachtgever met elkaar in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Hartgedragen Onderwijs verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer vallen. Ofschoon de opdracht door Hartgedragen Onderwijs naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan hij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

10.2 Hartgedragen Onderwijs is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Hartgedragen Onderwijs toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Hartgedragen Onderwijs van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

10.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

10.2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Hartgedragen Onderwijs nimmer aansprakelijk.

10.2c De door Hartgedragen Onderwijs te vergoeden schade zal gematigd worden, indien het door opdrachtgever te betalen honorarium in het kader van de opdracht gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

10.2d De aansprakelijkheid van Hartgedragen Onderwijs voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals Hartgedragen Onderwijs voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Hartgedragen Onderwijs over de laatste drie maanden.

10.3 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Hartgedragen Onderwijs welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.